Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

A Nastron Info Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 150/B I.lh. I.em. 1., továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásait megrendelő ügyfelei (továbbiakban: Megrendelő) részére a Szolgáltatási Szerzõdésben (továbbiakban: Szerzõdésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes - a weboldalon közzétett - árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1. A szolgáltatás tárgya

 1. A Szolgáltató a Megrendelő részére a Megrendelésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, amely után a Megrendelő havidíjat vagy éves díjat köteles fizetni.
 2. Az Megrendelő a Szerzõdés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A szolgáltatás feltételei

 1. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás a megrendelés napjától számított 3 munkanapon belül teljes körűen működőképes.
 2. A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozólag 98% rendelkezésre állást biztosít az adott év 365 napjára vonatkozóan, amely éves szinten maximum 87,6 óra szolgáltatás kiesést jelent. A rendelkezésre állási időbe a tervszerű karbantartások ideje nem tartozik bele. A karbantartások időpontjáról a Szolgáltató a Megrendelőt előre tájékoztatja.
 3. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli (1992. LXIII. Tv.) , ezeket másnak tovább nem adja.
 4. A Szolgáltató nem felelős a szerverén elhelyezett dokumentumok tartalmáért.
 5. A felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződés tárgyát képező szolgáltatás működésével kapcsolatban hibajelenség, illetve minőségi kifogás merülne fel, abban az esetben az észleléstől számított legrövidebb időn belül a Megrendelő azt a Szolgáltató részére a hibajelenség, minőségi kifogás legfontosabb jellemzőivel e-mailben, vagy egyéb, utólag ellenőrizhető módon jelzi. A jelzés megérkezését követően a Szolgáltató köteles a lehető legrövidebb időn belül a hibajelenséget, illetőleg minőségi kifogást megvizsgálni, és azt kijavítani, illetve ezzel kapcsolatosan a Megrendelő részére e-mailben, vagy egyéb utólag ellenőrizhető módon visszajelezni. Amennyiben a hibajelenség, illetve a minőségi kifogás rövid úton nem kijavítható, abban az esetben a Szolgáltató köteles ennek okát a Megrendelő részére visszajelezni, illetve ezzel egyidejűleg megadni azt a határidőt, amely alatt a hibajelenség, illetőleg a minőségi kifogás megszüntethető. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató fenti visszajelzését nem tartja elfogadhatónak, abban az esetben a felek kötelesek az üggyel kapcsolatban személyesen egyeztetni. Ha ez az egyeztetés nem vezet eredményre, illetve amennyiben a hibajelenség vagy minőségi kifogás olyan súlyos, hogy következtében a szolgáltatás lehetetlenné válik, illetve tartósan annyira gyenge minőségű, ami a lehetetlenné válással egyenértékű, abban az esetben a Megrendelő jogosult jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni.
 6. A Megrendelő köteles a szolgáltatást törvényes és jogszerű célokra, az Internetes társadalom szabályainak megfelelően használni. Tilos a szolgáltatást rágalmazás, uszítás, közszeméremsértés és egyéb törvénybe ütköző célra felhasználni. Tilos továbbá bármely, az Interneten lévő gép erőforrásainak indokolatlan leterhelése, biztonsági hibáinak kihasználása. Ilyen esetekben a Szolgáltatónak joga van a szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetni.
 7. Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni.
 8. Megrendelő nem jogosult a jelen szolgáltatást semmilyen módon továbbadni, az így okozott kárért felelős. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik.
 9. Megrendelő abban az esetben jogosult kár- vagy egyéb igényt érvényesíteni Szolgáltatóval szemben a szolgáltatás meghibásodásából eredően, amennyiben a Szolgáltató felelőssége kétséget kizáróan bizonyítható.
 10. Szolgáltató által Megrendelőnek okozott vagyoni és nem vagyoni kártérítés összegét Felek kölcsönös akaratukból az adott szolgáltatás ellenértékének a tárgyidőszakban kiállított számla díjának erejéig korlátozzák. Megrendelő a Szolgáltató kártérítési kötelezettségének korlátozását megrendelésével elfogadja és arányosnak tartja.
 11. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban errõl a hatálybalépést megelõzõen honlapján közzétett hír formájában tájékoztatnia kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése elõtt. Az átmeneti 30 napos idõszakban a régi ÁSZF a hatályos, azonban a 30 napon túl külön értesítés nélkül a módosított lép hatályba.

3. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek

 1. A Megrendelő a szolgáltatásért a Szolgáltató díjszabásában foglalt havidíjat vagy éves díjat fizet a szolgáltató számlája alapján. Az előfizetési díjak minden év elején a KSH által előző évre közzétett árindex változás mértékével módosulnak, az előfizető megfelelő tájékoztatása mellett.
 2. A Szolgáltató a számlázást a megrendeléstől számítótt tárgyidőszak elején végzi.
 3. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást ideiglenesen korlátozni, illetve megszüntetni, a mindenkori késedelmi kamatot felszámítani.
 4. A befizetés elmulasztásával az előfizetői jogviszony nem szűnik meg automatikusan, a havi díjak az előfizetői szerződés felmondásáig számlázásra kerülnek.
 5. A Szolgáltatónak jogában áll a díjakat egyoldalúan módosítani, erről a Megrendelőt köteles egy hónappal a módosítás előtt értesíteni.
 6. Szolgáltató kizárólag a teljes összegében kifizetett szolgáltatást köteles meghosszabbítani.
 7. A lejárati határidőig teljes összegében ki nem fizetett szolgáltatás annak lejárati napján megszüntetésre kerül. A szolgáltatások megszüntetését követő újraaktiválást Szolgáltató kizárólag az eredeti teljes összeg, továbbá az eseti ún. visszakapcsolási díj megfizetését követően köteles teljesíteni. Az eseti visszakpcsolási díj mértékéről kérjük minden esetben előre tájékozódjon!
 8. Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan esetekben, amikor a díjfizetési kötelezettségről a hibásan megadott, vagy megszűnt kapcsolattartói elérhetőség miatt nem értesült időben a Megrendelő és a szolgáltatás megszüntetésre került.
 9. A túlfizetés esetében Megrendelő élhet az ún. beszámítás lehetőségével is, miszerint a túlfizetett összeget, mint pozitív folyószámla egyenleges tartjuk nyilván és a következő megújításkor, vagy új szolgáltatás megrendelésekor számítjuk be. A beszámítás minden esetben díjmentes.

4. A Szerződés időtartama, felmondása, egyebek

 1. A jelen szerződés határozott időre szól, időtartama 1 év. A határozott időtartamra létrejött Szerződés a határozott időtartam lejártakor automatikusan határozatlan idejű szerződéssé alakul át az Előfizető külön értesítése nélkül.
 2. A szerződést mindkét fél indoklás nélkül jogosult felmondani a hónap utolsó napjával.
 3. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató kétszeri írásos felszólítása ellenére sem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a 2/f pontban foglalt tiltott tevékenységre utaló bármilyen jelet észlel.
 4. A szerződés felmondása a Megrendelőt nem mentesíti a felmondás napjáig keletkezett fizetési kötelezettségek alól.
 5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
 6. Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja érvénytelen, úgy az egész szerződés nem válik érvénytelenné.
 7. Felek bármifajta jogvita esetén kikötik, hogy a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkezõ bíróság kizárólagos illetékességét, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Utolsó módosítás: 2012. május 5.

Cím

1112 Budapest,
Budaörsi út 150/B I.lh. I.em. 1.

Hívjon

T: 06 1357 6246
F: 06 70 901 6719

Kapcsolat

post@nastron.com
Nastron Info
© Minden jog fentartva!
2023